KÝ HIỆU THÉP THEO TIÊU CHUẨN ISO

KÝ HIỆU THÉP THEO TIÊU CHUẨN ISO

Thép cacbon

KÝ HIỆU THÉP THEO TIÊU CHUẨN ISO

https://kimloai.edu.vn/

Ví dụ: C20 là thép cacbon có 0,2%C

Phần vạn Cacbon

Thép hợp kim

Hệ số: 4 cho Cr, Co, Mn, Ni, Si, W

10 cho Al, Be, Cu, Mo, Nb, Pb, Ta, Ti, V, Zr

100 cho Ce, N, P, S

1000 cho B

Ví dụ: 36CrNiMo4 là thép hợp kim có 0,36%C  và %Cr = %Ni = 4/4 = 1%, %Mo = 4/10 = 0,4%.

Bạn đang xem bài viết: KÝ HIỆU THÉP THEO TIÊU CHUẨN ISO

Thép cacbon dụng cụ

https://kimloai.edu.vn/

Ví dụ: TC120 là thép cacbon dụng cụ có 1,2%C

Thép gió

Ví dụ: HS 6-5-2-5 là thép gió có 6%W, 5%Mo, 2%V và 5%Co.

Thép không rỉ

Được ký hiệu bởi loại thép (A, F, M, PH) và số thứ tự theo sau. Ví dụ: A1.

Tham khảo Kiến thức kim loại tại https://kimloai.edu.vn/
Đặt hàng online tại: https://chokimloai.com/